พยาบาลชำนาญการพิเศษ

นางสาวจินตหรา น้อยยุพา

ประวัติการทำงาน

1 เมษายน 2549
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยในอายุรกรรม-ศัลยกรรม และเคมีบำบัด ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลพญาไท 2


1 มกราคม 2559
ตำแหน่ง พยาบาลชำนาญการ แผนกผู้ป่วยในอายุรกรรม-ศัลยกรรม และเคมีบำบัด ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลพญาไท 2

1 ตุลาคม 2560
ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนก ผู้ป่วยในอายุกรรม-ศัลยกรรม 3 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลพญาไท 2

1 มกราคม 2563
ตำแหน่ง พยาบาลชำนาญการพิเศษ 1 และเลขานุการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพญาไท 2

ผลงานที่ได้รับ

20 ตุลาคม 2558
ได้รับรางวัล STAR STAFF ฝ่ายการพยาบาล ประจำปี 2558


3 ธันวาคม 2562
เป็นวิทยากร สื่อ Ethic Online By Law ใช้อย่างไรหนอ? ให้ปลอดภัย

ประวัติการอบรม

31 ต.ค. 56
The Future of Nursing and Geriatric Patient Care โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

17, 20, 27 ส.ค. 58
การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารทางการพยาบาลระดับต้น ฝ่ายพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล

14 ก.ย. 58
การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ใช้อุปกรณ์พิเศษติดตัว (Nursing care for Access devices in cancer patients) โรงพยาบาลวัฒโนสถ

13 – 16 ก.ค. 58
อบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตรฟื้นฟู 10 วัน) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

22 ธ.ค. 58
Transcultural Nursing Care to Cambodian Patient Program ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลพญาไท 3

23 ส.ค. 59
การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดระบบทางเดินน้ำดีและตับ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลพญาไท 2

12 – 13 ก.ย. 59
อบรมระยะสั้นการพยาบาลอายุรศาสตร์ เรื่อง
Nursing Diagnosis And Caring In Medicine กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

23 – 24 พ.ย. 59
Vitality and Healthy Aging: สูงวัยอย่างไร กายใจเป็นสุข วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

4 ก.พ. 60
การตรวจสอบบันทึกทางการพยาบาล (Close chart Audit) ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลพญาไท 2

16 ก.พ. 60
กฎหมาย จรรยาบรรณ และจริยธรรม สำหรับผู้ประอบวิชาชีพพยาบาล ฝ่ายพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล

19 ก.พ. 60
การนิเทศทางการพยาบาล (Clinical Active supervision) ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลพญาไท 2

17 พ.ค. 60
การดูแลกระดูกดี มีแต่ได้ Your Healthy Bone is our passion ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลพญาไท 2

18 – 20 ก.ย. 60
การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารทางการพยาบาลระดับต้น โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล

14 พ.ย. 60
การดูแลผู้ป่วยที่มีโรคร่วมทางหลอดเลือดหัวใจ และหลอดเลือดสมอง ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลพญาไท 2

17 พ.ย. 60
Intensive Empathic Communication for HODs รุ่นที่ 7 Bangkok Dusit Medical Service (BDMS)

6 – 7 ธ.ค. 60
ประชุมวิชาการ Palliative Care Day 2017: Don’t leave those suffering behind ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1 – 2 ก.พ. 61
ประชุมวิชาการ Beyond to the Right Mindset in Aging Society ชมรมพยาบาลออร์โธปิดิคส์แห่งประเทศไทย

4 ก.ค. 61
Redefining Safe Nursing Care ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลพญาไท 2

18 – 19 ต.ค. 61
ประชุมวิชาการกลางปีครั้งที่ 13 Transplantation 4.0 สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย

29 ส.ค. 62
โครงการ 4D Hybrid Learning มหาวิทยาลัยหอการค้า และเครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล

27 – 28 ส.ค. 62
พื้นฐานการดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลพญาไท 2